ဖုန္းေခၚဆိုရန္ : +95 9 772 458 611 , +95 1 540 661, +95 1 549 167
ဘာသာစကား ေျပာင္းရန္ :

သားဖြားႏွင့္ မီးယပ္က်န္းမာေရး

(သားဖြားႏွင့္ မီးယပ္က်န္းမာေရး)

  • ကေလးမေမြးခင္/ေမြးၿပီး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း Antenatal & Postnatal Care
  • ကေလးမီးဖြားျခင္း Delivery
  • အမ်ဳိးသမီးေရာဂါမ်ား ေဆးကုသျခင္းႏွင့္ ခြဲစိတ္ျခင္း Gynaecological Surgery
  • သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း Pap Smear Cytology & Vaccination
  • ေသြးဆံုးခ်ိန္ျဖစ္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား ကုသျခင္း Menopausal Care
  • ကေလးအလြယ္တကူမရႏိုင္ေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားအား ေဆြးေႏြးေပးျခင္း
  • သားဆက္ျခား က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးကုသေပးျခင္း Infertility & Reproductive Medicine
  • အမ်ဳိးသမီးေမြးလမ္းေၾကာင္း ျပဳျပင္ျခင္း Royal Secret Laser Treatement

 

ပရုိမိုးရွင္းမ်ား

သတင္းႏွင္႔ မီဒီယာ

အလွကုန္ေဆးပစၥည္းမ်ား

ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

MySQL: 0.0005 s, 0 request(s), PHP: 0.0086 s, total: 0.0091 s, document retrieved from cache.