ဖုန္းေခၚဆိုရန္ : +95 9 772 458 611 , +95 1 540 661, +95 1 549 167
ဘာသာစကား ေျပာင္းရန္ :

က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

 • သမားေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္း
 • ပင္တိုင္သမားေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ၿပီး က်န္းမာေရးအတြက္ ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္း
 • ကင္ဆာေ၀ဒနာရွင္မ်ား စိတ္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေဆးကုသႏိုင္ျခင္း
 • ကူးစက္ေရာဂါမ်ဳိးစံု ႀကိဳတင္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း
 • ျပည္ပအလုပ္အကိုင္၊ ၀န္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေဆးစစ္ျခင္း
 • စားဖိုေဆာင္၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေဆးစစ္ျခင္း
 • အေရးေပၚလူနာ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈဌာန
 • ျပင္ပလူနာ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈဌာန
 • အတြင္းလူနာ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈဌာန
 • အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈဌာန
 • Laboratory, X-Ray, Ultrasound, ECG စမ္းသပ္ျခင္း

ပရုိမိုးရွင္းမ်ား

သတင္းႏွင္႔ မီဒီယာ

အလွကုန္ေဆးပစၥည္းမ်ား

ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

MySQL: 0.0003 s, 0 request(s), PHP: 0.0033 s, total: 0.0036 s, document retrieved from cache.