ဖုန္းေခၚဆိုရန္ : +95 9 772 458 611 , +95 1 540 661, +95 1 549 167
ဘာသာစကား ေျပာင္းရန္ :

ကမ္ဘန္ဂန္-ယူအိတ္ခ်္စီ ေဆးရုံ

လိပ္စာ      - အမွတ္ ၄၃၉/၄၄၁၊တကၠသုိလ္ရိပ္သာလမ္းသစ္၊ဆရာစံရပ္ကြက္၊ဗဟန္းျမိဳ႔နယ္၊ရန္ကုန္။
ဖုန္းနံပါတ္   - +95-1-540 661 , +95-1-549 167, +95-9-448 026 197, +95-9-795 899 634
အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္ - +95-9-772 458 611 , +95-9-772 458 612
အီးေမးလ္   - [email protected]
ေဖ႔စ္ဘြတ္   - ကမ္ဘန္ဂန္-ယူအိတ္ခ်္စီေဆးရုံ

ကမ္ဘန္ဂန္-ယူအိတ္ခ်္စီ ေဆးရုံ

ပရုိမိုးရွင္းမ်ား

သတင္းႏွင္႔ မီဒီယာ

အလွကုန္ေဆးပစၥည္းမ်ား

ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

MySQL: 0.0003 s, 0 request(s), PHP: 0.0068 s, total: 0.0071 s, document retrieved from cache.