ဖုန္းေခၚဆိုရန္ : +95 9 772 458 611 , +95 1 540 661, +95 1 549 167
ဘာသာစကား ေျပာင္းရန္ :

တြဲဖက္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ သင္းသင္းေအာင္

  • M.B.B.S,M.Med.Sc (O&G),M.R.C.O.G(UK),
  • F.R.C.O.G(UK),Dr.Med.Sc (O&G)
  • Dr.Med.Sc(OG),Dip.Med.Ed
  • Senior Consultant Obstetrician & Gynaecologist
  • Tue , Fri - 9:00 AM - 11:00 AM
Make Appointment

ဌာန
ဆရာ၀န္ အမည္

သင္႔ အမည္
သင္႔ အီးေမးလ္ :
သင္႔ ဖုန္းနံပါတ္ :
အေၾကာင္းအရာ :
ခ်ိန္းဆိုလိုသည္႔ ရက္စြဲ :
ေဘးဘက္တြင္ ရွိေသာ Code ကို ရိုက္ထည္႔ပါ: verification code

ပရုိမိုးရွင္းမ်ား

သတင္းႏွင္႔ မီဒီယာ

အလွကုန္ေဆးပစၥည္းမ်ား

ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

MySQL: 0.0005 s, 1 request(s), PHP: 0.0114 s, total: 0.0119 s, document retrieved from cache.